Mindenképpen szükséges az igénylése! Ne maradjon le róla!A támogatást azok vehetik igénybe, akiknek öregségi nyugdíja nem haladja meg a 114 ezer forintot. 

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás 

Vonatkozó jogszabályok: 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), 
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (Ör.), Tevékenység engedély kiadás feltétele: 

november 1-je és március 15-ei közötti időszakra támogatás nyújtása a téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére támogatásban részesülhet 
zuglói lakcímmel rendelkező háztartás, 
a háztartásnak legalább az egyik tagja az alábbi ellátások valamelyikében részesül: 
a) öregségi nyugdíj b) rokkantsági ellátás 
c) házastársi pótlék 
d) rehabilitációs ellátás 
e) rokkantsági járadék vagy 
f) korhatár alatti ellátásban és az kérelmező jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét (114 000 Ft) nem haladja meg, a háztartás egyik tagja sem részesül rendszeres lakásfenntartási támogatásban. 
A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, mely a tárgyév szeptember 1-je és október 31. napja között nyújtható be (kivéve: 2017. január 1-je és március 15-e közötti időszak.) 

A támogatásra való jogosultság a határidőben beadott kérelmek esetében november 1-jétől a következő év március 15. napjáig kerül megállapításra. A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap első napjától állapítható meg. Háztartásonként egy személy részére kerül megállapításra a támogatás. 

Kérelem benyújtás módja: 

a) papír alapon, (Ör. 4a. számú melléklete szerinti formanyomtatványon) 
b) személyesen vagy postán 

III. Kérelem tartalma tételesen: 

a kérelmező természetes személyazonosító adatai, 

TAJ-száma, 
állampolgársága, 
családi állapota, 
részesül-e fogyatékossági támogatásban, 
a kérelmezővel azonos lakcímen és háztartásban élő személyekre vonatkozó természetes személyi azonosító adatok, TAJ-szám, 
lakásviszonyokra vonatkozó adatok, 

IV. Csatolandó mellékletek: 


kérelmező jövedelemigazolása (a kérelem benyújtását megelőző hónapról) 

V. Az engedélyezési eljárás 

hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület 
átruházott hatáskörben eljár: polgármester 
eljáró szerven belül: Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 
ügyintézési határidő: 21 nap 
eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban, vagy telefonon 
ügyintézési határidőbe be nem számítható idők: belföldi jogsegélyeljárás, hiánypótlásra, illetve tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívás döntés formája, tartalma: alakszerű határozat, (támogatás megállapítása, megváltoztatása, elutasítása, eljárás megszüntetése) 

A támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra. 

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: 

Az eljárás költség- és illetékmentes. 

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye: 

a határozatban megállapított pénzbeli támogatás, 
a meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére 

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai 

a) polgármester döntése ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. 

Illeték: nincs 
igazgatási szolgáltatási díj: nincs 

b) bírósági felülvizsgálat bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület döntése ellen jogszabálysértésre történő hivatkozással a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani vagy. A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak Címezve, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál 

(Ügyfélszolgálat) kell benyújtani. A kereset- levélen illetéket nem leróni. A bírósági eljárás illetékköteles. Pervesztés esetén a felperes köteles az önkormányzat költségeit megtéríteni. 

IX. Költségmentesség engedélyezése: 

X. További információk 

Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Bácskai utca 53. 
Ügyfélfogadás, kérelem benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoport 1145 Budapest, Bácskai utca 53 
Ügyfélfogadás rendje: 
Hétfő: 08.15-12.00, 12.30-17.00 
Kedd: 08.15-12.00, 12.30-15.30 
Szerda: 08.15-12 00 , 12.30-16.00 
Csütörtök: 08.15.-12.00, 12.30.-15.30 
Péntek: 08.15.-11.30 
Szükség esetén eljáró ügyintéző: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2, tárgyaló 


Forrás

Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!